★★★★★★
Thùy Linh
2150
1x 156
Thùy Linh 10/10/2003 15 tuổi
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!