★★★★★★
Hai Ha Than
12700
30x 2
Vẫn là tôi nhưng tốt hơn ngày hôm qua
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!