★★★★★★
Hồ Vui
1600
2x 192
Mình là một người dùng khá nhiều nhựa trước đây đặc biệt là túi nilông, mỗi lần đi chợ về thì ít nhất mình cũng có 4-5 chiếc túi nilông. Mình tham gia vì muốn góp phần bảo vệ môi trường và cũng là để mình giảm thiểu nhựa trong đời sống.
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!