★★★★★★
Kiều Linh
12700
6x 29
Linh tên là Linh, Linh 19 tuổi 8 tháng, Linh không thích đồ nhựa dùng một lần :3
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!