★★★★★★
Lê Thu Hương
1700
1x 184
Mình là một lập trình viên, rất muốn để con gái mình có thêm thói quen tốt và ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!