★★★★★★
Mina Doan
200
2x 395
Nếu chỉ còn một ngày để sống :-)
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!