★★★★★★
Ngân Lê
1700
2x 183
Hello mọi người, Ngân nèèèèèè !!!
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!