★★★★★★
Nguyễn Yến
2400
2x 140
16 tuổi, không có sở thích nào đặc biệt.
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!