★★★★★★
Thanh Ngân
12700
7x 27
"The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it" _Robert Swan_
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!