★★★★★★
Thẩu
350
2x 320
Bánh bèo "trộm" nhựa
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!